ثبت سریال دستگاه نصب شده

همکاران گرامی توجه داشته باشند این فرم از تاریخ 97/01/01 قابل اجرا می باشد. لذا فقط دستگاه هایی را که از تاریخ فوق به بعد نصب شده اند را در این فرم ثبت کنید

*نام

*نام خانوادگی

*شماره موبایل

*مدل دستگاه

*نوع دستگاه

*سریال دستگاه

*تاریخ نصب

توضیحات